Ogłoszenie II Wydziału Karnego w sprawie II. K. 456/12

Termin zakończenia: 2012-11-01 23:59

Sygnatura akt II K. 456/12
          
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ
 
                                                                                    Dnia 18 września 2012 roku
 
Sąd Rejonowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie :
 
                             Przewodniczący    SSR Maciej Romotowski
                             Protokolant           sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk
 
w obecności Prokuratora            ------------------------------
 
po rozpoznaniu dnia 18/09/2012roku sprawy:
 
Kamila Baranowskiego - s. Kazimierza i Wiesławy z d. Orchowska, ur. 24.09.1984 r. w Suwałkach
 
 
oskarżonego o to, że :
w dniu 9 czerwca 2012 r. ok. godz. 11.15 w Suwałkach na ul. Pułaskiego prowadził pojazd mechaniczny tj. samochód osobowy marki Mercedes o nr rej. BSU 52AC w stanie nietrzeźwości (0,14 mg/l; 0,39 mg/l, 0,32 mg/l; 0,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym przez Sąd Rejonowy w Suwałkach w dniu 13 września 2007 r. sygn. akt VII K 281/07 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
tj. o czyn z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 178a § 4 kk
 
 
 
I.               Oskarżonego Kamila Baranowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na mocy art. skazuje go na karę po 1(jednym) roku pozbawienia wolności.
II.            Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat.
III.         Na podstawie art. 42§2 kk w zw. z art. 43§1kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, tj. pojazdów mechanicznych na okres 1(jednego) roku.
IV.          Na podstawie art. 71§1kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując, iż jedna dzienna stawka jest równoważna kwocie 10 (dziesięciu) złotych.
V.             Na podstawie art. 50kk podaje wyrok do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na okres 1(jednego) miesiąca na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suwałkach.
VI.          Na podstawie art. 49§1kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 200 (dwustu) złotych płatne na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
VII.       Na podstawie art. 63§2kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 09.06.2012r. do dnia uprawomocnienia się wyroku.
VIII.    Zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia opłaty i pozostałych kosztów sadowych przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.
 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Ogłoszenie II Wydziału Karnego w sprawie II. K. 456/12
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.